Avís legal

I. FINALITAT

Las present Web (la “Web”) ha estat creada per l’ASSOCIACIÓ LLUITO PER TU com a Portal Web amb les següents finalitats:

 1. Oferir als usuaris de la Web informació sobre l’ASSOCIACIÓ LLUITO PER TU, especialment l’objecte de l’ASSOCIACIÓ, la seva història i activitats.
 2. Oferir als usuaris de la Web i en general a tota persona física o jurídica que desitgi formar part de l’associació o col·laborar amb la mateixa la informació necessària a l’efecte, així com facilitar el sistema de sol·licitud de conformitat amb la legislació aplicable i els Estatuts Socials de l’ASSOCIACIÓ LLUITO PER TU.

II. DADES IDENTIFICATIVES

Així mateix, i en compliment de l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, s’exposen a continuació les dades identificatives de l’Associació LLUITO PER TU:

 • ASSOCIACIÓ LLUITO PER TU.
 • CIF: G-55.200.018.
 • Domicili: Carrer Sèquia, 24, 4art 1ª, 17001 Girona.
 • Inscrita al Registre d’Associacions de la Generalitat de Catalunya amb el número 53535.
 • Dades de contacte: info@lluitopertu.org / 697.773.436

Llegeixi atentament el present Avís Legal i, en el supòsit que no estigui conforme amb la totalitat o amb part de les condicions establertes en el present Avís Legal per a l’ús de la present Web, li preguem que l’abandoni i s’abstingui d’utilitzar-lo en un futur.

És condició imprescindible per a poder accedir a aquesta Web i participar en les diferents seccions de la mateixa que Vostè estigui conforme amb el contingut del present Avís Legal.

III.UTILITZACIÓ DE LA WEB

L’usuari es compromet a utilitzar aquesta Web de conformitat amb la llei, la moral, bons costums generalment acceptades, l’ordre públic vigent i el disposat en aquest Avís Legal. En particular, l’Usuari s’obliga a abstenir-se d’utilitzar-la amb fins il·lícits, lesius dels drets i interessos de l’ASSOCIACIÓ LLUITO PER TU o de tercers i així mateix s’obliga a no utilitzar-la de cap manera que pugui danyar, inutilitzar, sobrecarregar o deteriorar la Web o impedir seva normal utilització.

L’ASSOCIACIÓ LLUITO PER TU podrà denegar o retirar en qualsevol moment i sense necessitat d’avís previ, l’accés a la Web a aquells Usuaris que incompleixin l’establert en el present Avís Legal.

IV. USUARI DE LA WEB I ASSOCIAT

La utilització de la Web atribueix la condició d’usuari de la mateixa i implica l’acceptació de totes les condicions incloses en el present Avís Legal.

Tal i com s’indica a la Secció l’Associació, la present Web ofereix a tot el que ho desitgi la possibilitat de sol·licitar on line formar part de l’Associació o col·laborar amb la mateixa.

Es pot formar part de l’Associació segons dues categories o classes d’Associat:

 1. Associat beneficiari: Associats Beneficiaris són aquelles persones físiques que, a més a més de desitjar col·laborar amb l’Associació i la seva activitat mitjançant recursos personals o patrimonials amb caràcter temporal o indefinit, siguin pares, mares o tutors legals de persones afectades de pluridiscapacitat, amb un grau elevat de dependència, sempre i quan n’ostentin la custòdia, la pàtria potestat o la tutela legal o estigui en situació d’acolliment.
 2. Associat col·laborador: Associats Col·laboradors són aquelles persones físiques o jurídiques que, tot i no reunir les condicions per a ser associats beneficiaris, desitgin col·laborar amb l’Associació i la seva activitat mitjançant recursos personals o patrimonials amb caràcter temporal o indefinit.

Als efectes oportuns es posa de manifest que, de conformitat amb la normativa aplicable i els Estatuts Socials de l’ASSOCIACIÓ LLUITO PER TU, emplenar i enviar els formularis de sol·licitud que consten a la Web no implica automàticament que el sol·licitant esdevingui Associat. Un cop realitzada la sol·licitud en breu se li enviarà des de l’Associació, un e-mail informant-lo, en el seu cas, sobre l’admissió del sol·licitant com a Associat en la categoria corresponent.

Així mateix, aquelles persones que, sense ser membres de l’ASSOCIACIÓ LLUITO PER TU, vulguin col·laborar tenen l’opció de fer-ho en qualsevol moment tal i com s’explica en la Secció l’Associació.

Les dades de caràcter personal que s’obtinguin en cada moment dins l’àmbit de la Web pel motiu que sigui (contacte, sol·licitud com a membre de l’Associació, etc) es tractaran de conformitat amb la Política de Privacitat.

V. EXONERACIÓ DE RESPONSABILITAT

5.1 Continguts

L’usuari reconeix que els elements i utilitats integrats dins de la Web, estan protegits per la legislació aplicable en matèria de propietat intel·lectual i industrial. L’usuari es compromet a respectar els termes de les presents Condicions Generals d’ús, sent l’usuari l’únic responsable davant tercers del seu incompliment.

L’usuari s’obliga a usar els continguts de la Web de forma diligent, correcta i lícita i, en particular, es compromet a abstenir-se d’utilitzar els continguts de la Web de forma, amb fins o efectes contraris a la llei, a la moral i als bons costums generalment acceptats o l’ordre públic; reproduir o copiar, distribuir, permetre l’accés del públic a través de qualsevol modalitat de comunicació pública, transformar o modificar els continguts de la Web, llevat que es compti amb l’autorització del titular dels corresponents drets o això resulti legalment permès; suprimir, eludir o manipular el “copyright” i altres dades identificatives dels drets de l’ASSOCIACIÓ LLUITO PER TU o dels seus titulars incorporats als continguts, així com els qualssevol altres mecanismes d’informació que poguessin contenir els continguts.

L’usuari s’abstindrà, a títol merament indicatiu i no exhaustiu, de remetre publicitat de qualsevol classe i comunicacions amb fins de venda o altres de naturalesa comercial a una pluralitat de persones sense que n’hi hagi la prèvia sol·licitud o consentiment, remetre qualssevol altres missatges no sol·licitats ni consentits prèviament a una pluralitat de persones, enviar cadenes de missatges electrònics no sol·licitats ni prèviament consentit, utilitzar llistes de distribució a les que eventualment pogués accedir a través de la Web o dels serveis que ofereix la mateixa.

D’altra banda, com s’ha indicat anteriorment, dins dels objectes de l’ASSOCIACIÓ LLUITO PER TU es troba el compartir experiències i facilitar informació relativa als nens afectats per paràlisis cerebral.

En aquest sentit, pot formar part del contingut de la Web informació sobre activitats organitzades o dutes a terme o serveis prestats per part de tercers o, en general, informacions o opinions procedents de tercers, ja siguin col·laboradors o no. No obstant això, la inclusió d’aquesta informació o opinions a la Web no implica en cap cas que L’ASSOCIACIÓ LLUITO PER TU recomani o avali les esmentades activitats, serveis, informacions o opinions, ni que entre L’ASSOCIACIÓ LLUITO PER TU i aquests tercers hi hagi cap relació de cap tipus (excepte que esdevinguin Associats Col·laboradors, cas en que la relació es limitarà a la relació pròpia com a membre de l’Associació i a la col·laboració concreta que realitzin). En aquest sentit, L’ASSOCIACIÓ LLUITO PER TU s’exonera de qualsevol responsabilitat derivada de qualsevol dany o perjudici que els esmentats tercers puguin causar com a conseqüència de les seves activitat, serveis, informacions, opinions o de qualsevol incorrecció o falsedat existent en la informació facilitada o manifestacions realitzades.

El mateix serà d’aplicació en relació als articles elaborats per tercers que es puguin eventualment incloure a la Web. En aquest sentit, L’ASSOCIACIÓ LLUITO PER TU no avalarà ni es farà responsable de cap opinió o contingut d’aquests articles.

Finalment, la determinació dels continguts de la Web correspondrà a L’ASSOCIACIÓ LLUITO PER TU, de manera que aquesta podrà organitzar, incloure, suprimir i modificar els mateixos en qualsevol moment, respectant en tot moment els drets de propietat industrial i intel·lectual de tercers.

5.2 Web

Si bé L’ASSOCIACIÓ LLUITO PER TU porta a terme tots els esforços raonablement necessaris per garantir que la informació disponible al lloc web està actualitzada i que el la Web està disponible en tot moment, no pot assegurar que aquesta informació estarà actualitzada en tot moment i lliure de errors, ni un ús ràpid i ininterromput del mateix. En particular, però sense que aquesta enumeració tingui caràcter exhaustiu, L’ASSOCIACIÓ LLUITO PER TU s’eximeix de responsabilitat en els següents casos:

 • Fallades tècniques que per causes fortuïtes o d’una altra índole, impedeixin un normal funcionament de la Web;
 • Manca de disponibilitat de la web per raons de manteniment o altres, que impedeixi disposar del servei;
 • Danys derivats de virus informàtics i similars o que es generin com a conseqüència d’un ús inadequat de la Web;
 • Intromissió de tercers en el servei. Prenent en consideració els avenços de la tècnica, és possible que tercers s’introdueixin en la Web i causin pertorbacions. Sense perjudici de les mesures tècniques que puguin ser adoptades per reduir aquest tipus de riscos, L’ASSOCIACIÓ LLUITO PER TU no assumeix cap responsabilitat dels perjudicis que es puguin causar a l’usuari per aquesta causa; o,
 • Per eventuals conflictes entre usuaris relacionats amb l’ús o els continguts de la Web.

VI. ACTUALITZACIÓ

L’ASSOCIACIÓ LLUITO PER TU podrà, en qualsevol moment i sense previ avís, modificar la presentació i configuració del lloc web, així com el present Avís Legal i la Política de privacitat. Aquestes modificacions seran publicades en la Web de manera que l’Usuari pugui conèixer abans de procedir a la seva utilització. Els Usuaris hauran d’observar qualsevol instrucció que L’ASSOCIACIÓ LLUITO PER TU estableixi a través de la Web o mitjançant personal degudament autoritzat.

VII. INDEMNITAT

L’Usuari respondrà dels danys i perjudicis de tota naturalesa que L’ASSOCIACIÓ LLUITO PER TU pugui patir com a conseqüència de l’incompliment per part de l’usuari de qualsevol de les obligacions establertes en aquest Avís Legal. Igualment, l’Usuari mantindrà a L’ASSOCIACIÓ LLUITO PER TU indemne davant de qualsevol sanció, reclamació o demanda que interposés un tercer, inclosos qualsevol organisme públic, contra L’ASSOCIACIÓ LLUITO PER TU o qualsevol dels seus membres com a conseqüència de la violació de qualssevol drets de tercers o de qualsevol normativa aplicable per part d’aquest usuari mitjançant la utilització de la web en una forma contrària al que preveu aquest Avís Legal.

L’usuari manifesta i garanteix que tots els materials i informació que facilitat a L’ASSOCIACIÓ LLUITO PER TU no infringeixen drets de qualsevol naturalesa de tercers, i es compromet a mantenir indemne a L’ASSOCIACIÓ LLUITO PER TU de qualssevol conseqüències que es puguin dereivar en cas de contravenció.

VIII. PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL·LECTUAL

Els drets de propietat industrial i intel·lectual sobre tots els continguts, signes distintius, disseny gràfic, així com sobre l’estructura, selecció, ordenació i presentació de la informació, el programari, i, en general qualsevol material utilitzat en la Web pertanyen a L’ASSOCIACIÓ LLUITO PER TU o, si s’escau, als seus llicenciants. L’Usuari reconeix que l’accés a la Web no li atribueix respecte a aquests drets de propietat industrial i intel·lectual cap altre dret diferent al de la seva utilització en les condicions establertes en aquest Avís legal.

Els Usuaris no podran reproduir, transformar, modificar, desencadellar, realitzar enginyeria inversa, distribuir, llogar, prestar, posar a disposició, o permetre l’accés al públic a través de qualsevol modalitat de comunicació pública de cap dels elements referits en el paràgraf anterior, llevat que compti amb el previ consentiment per escrit de L’ASSOCIACIÓ LLUITO PER TU o dels respectius titulars dels drets. De la mateixa manera, l’Usuari s’obliga a no explotar comercialment, ni directament ni indirectament, els materials, elements i informació obtinguts de la Web.

IX. ENLLAÇOS A WEBS DE TERCERS

La Web pot contenir enllaços a llocs i pàgines web gestionades per tercers. La inclusió d’aquests enllaços no implica que L’ASSOCIACIÓ LLUITO PER TU recomani ni aprovi el seu contingut. L’ASSOCIACIÓ LLUITO PER TU no assumeix cap responsabilitat pels serveis, dades, arxius, productes, materials i qualsevol mena de contingut existent que figurin en aquests llocs o pàgines web accessibles mitjançant enllaços ni s’obliga en cap cas a controlar aquests continguts. L’ASSOCIACIÓ LLUITO PER TU no respondrà, sota cap circumstància, de la legalitat dels continguts d’aquesta/es pàgina/es, sent responsabilitat exclusiva del tercer tot el que concerneixi al contingut d’aquest enllaç, especialment el respecte a la llei, moral, bons costums i ordre públic. L’existència d’enllaços no pressuposa relació de cap classe entre L’ASSOCIACIÓ LLUITO PER TU i el titular de la pàgina web enllaçada.

X. PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

Abans de facilitar dades de caràcter personal caldrà llegir i acceptar la Política de Privacitat.

En aquest sentit, L’ASSOCIACIÓ LLUITO PER TU és l’entitat responsable del fitxer de dades generat amb les dades de caràcter personal subministrades pels usuaris de la seva web. D’acord amb la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, L’ASSOCIACIÓ LLUITO PER TU es compromet a complir la seva obligació de secret respecte a les dades de caràcter personal i al deure de tractar-les amb confidencialitat en les condicions especificades en la seva Política de Privacitat.

XI. LEGISLACIÓ APLICABLE I COMPETÈNCIA JUDICIAL

Els conflictes que puguin sorgir per l’aplicació de les presents normes es regiran per les lleis d’Espanya i, així mateix, en la mesura del legalment possible, es sotmetran als Tribunals de Girona.